جاده چالوس و روستاهای زیبای بین راه-سفر بین شهری با همپا-آخر هفته مجا بریم روستای ناتر با اپلیکیشن همپا

برنامه سفر

آخر هفته کجا بریم؟ روستای ناتر

روستـــای نــــاتِــــــر ییلاقی پنهان شده در چالوس آخر این هفته گذری کوتاه به خنکای پاییز را با سفر به روستای ناتر، ییلاقی پنهان شده در کوهستان‌های جاده چالوس تجربه کنیم. یکی از زیباترین جاده‌های کشور، جاده چالوس است که در مسیر آن روستاهای زیبای بسیاری وجود دارد. در هر فصلی که از جاده چالوس گذر [...]